Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Лютий » 27 » Рішення Лозно-Олександрівської селищної ради від 01.02.2018 № 35/3 Порядок продажу земельних ділянок - продовження
12:54
Рішення Лозно-Олександрівської селищної ради від 01.02.2018 № 35/3 Порядок продажу земельних ділянок - продовження

Розділ III. Проведення аукціону

Стаття 7. Організаційні заходи проведення земельних торгів.

 1. З метою організації та проведення земельних торгів Організатор щороку (в кожному бюджетному періоді) визначає Виконавця в порядку, визначеному законодавством про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної громади.
 2. Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот.

Виконавець земельних торгів оформлює технічну справу, яка після закінчення торгів передається покупцеві. На підставі технічної справи Виконавець земельних торгів формує інформаційну картку на лот.

Копія документів та матеріалів на кожну земельну ділянку зберігається в Лозно-Олександрівській селищні раді.

 1. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот публікує у друкованих засобах масової інформації оголошення із зазначенням дати проведення торгів та переліку лотів.

В оголошенні зазначаються:

- найменування організатора земельних торгів;

- місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;

- цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання;

- істотні умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію та емфітевзису, який укладається на земельних торгах;

-  стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;

- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою;

- місце і час проведення земельних торгів;

- розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;

- номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

- найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;

-  сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів».

4. При розміщенні оголошення на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, копії документів та матеріалів на лот.

Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення про проведення земельних торгів.

З моменту опублікування повідомлення про проведення земельних торгів зацікавленим особам, які бажають взяти участь в земельних торгах, Виконавцем земельних торгів надається можливість ознайомитись з документацією із землеустрою та матеріалами на земельну ділянку, яка виставляється на земельні торги, а також в межах своєї компетенції надаються консультації з питань проведення земельних торгів.

Стаття 8. Учасники земельних торгів.

1. Для участі в земельних торгах зацікавлені особи, які згідно з законодавством України мають право набувати у власність або у користування земельні ділянки,  повинні:

- не пізніше ніж за три робочі дні до проведення земельних торгів подати Виконавцю земельних торгів заяву про участь у земельних торгах;

- сплатити на окремий рахунок Виконавця земельних торгів, відкритий в банку, гарантійний внесок;

- сплатити на окремий рахунок Виконавця земельних торгів, відкритий в банку, реєстраційний внесок;

- зареєструватися у книзі реєстрації учасників земельних торгів, яку веде Виконавець земельних торгів.

2. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах разом із заявою  про участь у земельних торгах подає Виконавцю земельних торгів:

а) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця.

Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).

Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові, громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа.

Копії поданих документів засвідчуються:

- у разі участі у земельних торгах юридичної особи – підписом керівника та печаткою юридичної особи;

 - у разі участі у земельних торгах фізичної особи -  підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах, а фізичної особи - підприємця підписом підприємця та печаткою (у разі її наявності);

б) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).

Представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують його право діяти від імені учасника торгів, зокрема довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої представник має право подавати документи для участі у земельних торгах, приймати участь у земельних торгах, підписувати договір купівлі-продажу (оренди) тощо.

При поданні та оформленні заяви про участь у земельних торгах не допускається здійснення зацікавленою особою будь-яких виправлень, підчисток, помарок та помилок.

Заява про участь у земельних торгах юридичної особи скріплюється підписом керівника та печаткою юридичної особи, а фізичної особи - підприємця скріплюється підписом підприємця та печаткою (у разі її наявності).

 1. Крім того, юридичні особи додатково подають рішення вищого органу юридичної особи про прийняття участі у земельних торгах та укладання відповідного договору купівлі-продажу за його результатами (протокол загальних зборів учасників (акціонерів), оформлений за вимогами статуту юридичної особи та законодавства України).
 2. Виконавець приймає документи від учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб.
 3. Виконавець земельних торгів після отримання документів, зазначених у частині 2 цієї статті, заносить до книги реєстрації учасників торгів порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів).
 4. До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, зазначена в частині 5 цієї частини, а також:

а) для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

б) для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,  для юридичних осіб, у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу - також інформація про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання іноземні засновники (учасники);

в) для іноземних громадян та осіб без громадянства - громадянство (підданство) іншої держави, прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.

Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.

 1. Учасник земельних торгів має право придбати на торгах лише ті об'єкти продажу (земельні ділянки або право оренди на них, які виставляються на земельні торги) (далі - лот), на які ним подано заяви, що занесені до книги реєстрації учасників торгів, та за які ним сплачені реєстраційний та гарантійний внески.

 

Стаття 9. Проведення та визначення переможця земельних торгів.

Обʼєкт продажу (Лот) виставляється на продаж на земельних торгах лише за наявності не менше двох зареєстрованих Учасників на об'єкт продажу.

 1. У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний пред'явити паспорт (довіреність на вчинення дій під час торгів, зокрема на участь у торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт).
 2. Після цього Виконавець земельних торгів видає учаснику табличку з номером. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку торгів. Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.
 3. Земельні торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.
 4. Під час проведення торгів мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських об'єднань.

За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора земельних торгів.

Особам, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).

Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:

- усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;

- вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

- тимчасово припинити проведення торгів та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.

6. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місцерозташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.

Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.

Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цих торгах.

У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни.

7.  У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов'язково кратною кроку торгів (пропозиція ціни з голосу).

Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.

У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку торгів, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів.

Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.

Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.

У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.

Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок торгів.

У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок торгів, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку торгів і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.

У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.

 1. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у торгах з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора земельних торгів у день проведення торгів.
 2. За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об'єктом у день проведення торгів. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.
 3. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
 4.  У процесі проведення торгів Виконавець земельних торгів веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може вноситися й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та представником Організатора земельних торгів негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках. Один примірник протоколу видається переможцю.
 5. Ліцитатор оголошує про завершення земельних торгів після підписання протоколу торгів.
 6. Під час проведення земельних торгів Виконавцем земельних торгів ведеться їх відеозапис. Після підписання протоколу торгів Виконавець земельних торгів передає Організатору відеозапис торгів на електронних носіях.

Стаття 10. Встановлення та оприлюднення результатів земельних торгів.

 1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу (оренди, суперфіцію, емфітевзису) земельної ділянки. Підставою для укладення договору купівлі-продажу (оренди, суперфіцію, емфітевзису) земельної ділянки є рішення  Лозно-Олександрівської селищної ради про продаж земельної ділянки або права оренди (суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та протокол земельних торгів по лоту, яким визначено переможця торгів.
 2. У разі коли переможцем земельних торгів з продажу земельної ділянки або права її оренди (суперфіцію, емфітевзису) стає іноземна держава, іноземна юридична особа або спільне підприємство, підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки є також згода Кабінету Міністрів України на продаж відповідної земельної ділянки. 
 3. Земельні торги по земельній ділянці можуть бути скасовані, визнані такими, що не відбулися або їх результати можуть бути анульовані.
 4. Земельні торги до їх проведення скасовуються Організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.
 5. Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.
 6. У разі скасування торгів організатор земельних торгів у десятиденний строк після прийняття рішення про скасування торгів відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 ЗК України, а Виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п'яти банківських днів з дати скасування.
 7. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів);

б) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

в) відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, приймається Виконавцем земельних торгів у день їх проведення.

 1. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, також у випадку, зазначеному в частині двадцять дев'ятій статті 137 ЗК України.
 2.  Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
 3. Рішення про анулювання торгів приймається організатором земельних торгів у п'ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.

У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:

а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

б) учаснику, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

в) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;

г) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;

ґ) переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди.

 1. У разі якщо торги не відбулися або їх результати анульовано, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.
 2. Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.
 3. Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право оренди нею за стартовою ціною, визначеною Організатором.
 4. Організатор земельних торгів не пізніше п'яти робочих днів після проведення торгів розміщує на офіційному веб-сайті  Лозно-Олександрівської селищної ради відеозапис торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом, а також, за бажанням, публікує це повідомлення у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, із зазначенням:
 1. місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;
 2. ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;
 3. строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди);
 4. - цільового призначення земельної ділянки.

 

Стаття 11. Виникнення права власності на земельну ділянку у переможця аукціону.

 1. Договір купівлі-продажу, оренди земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, крім випадків, передбачених частиною двадцять дев'ятою  статті 137 ЗК України.

2. У разі придбання переможцем кількох лотів договір купівлі-продажу земельної ділянки або оренди укладається окремо на кожен з них.

3. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчується нотаріально.

4. Договір оренди земельної ділянки, набутої за результатами земельних торгів укладається у простій письмовій формі, підписується сторонами та скріплюється печатками (за наявності).

5. Право власності та право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації, в порядку визначеному законом після повної сплати коштів згідно договору купівлі-продажу або оренди земельної ділянки та виникає у переможця земельних торгів після його державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

6. Для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається протокол торгів з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на Організатора.

7. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни.

8. У разі продажу земельної ділянки чи права оренди (суперфіцію, емфітевзису) на неї виконавець земельних торгів протягом семи банківських днів після закінчення торгів перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок Переможцем, на відповідні рахунки Лозно-Олександрівської селищної ради, відкриті в органах Державної казначейської служби, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, для зарахування інших надходжень, крім суми винагороди, що підлягає сплаті Переможцем земельних торгів Виконавцю земельних торгів відповідно до договору про проведення земельних торгів.

9. Ціна продажу земельної ділянки, а також річна плата за користування земельною ділянкою, право оренди (суперфіцію, емфітевзису) якою набуто на торгах, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

 

Селищний голова                                       І.П.Проценко

 

 

Інформація Лозно-Олександрівської селищної ради Білокуракинського району Луганської області про проведення відбору виконавців робіт з оцінки земель та проведення земельних торгів

1. Мета проведення послуг: відбір виконавця з оцінки земель та проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки.

2. Дані про земельну ділянку:

 1. земельна ділянка сільськогосподарського призначення комунальна  власність Лозно-Олександрівської селищної ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 5,3074 га, угіддя - рілля, кадастровий номер 4420955700:10:001:0027, яка розташована за межами населеного пункту  Лозно-Олександрівської селищної ради Білокуракинського району Луганської області (КСП «Правда», ділянка 27);

3. Претендент бере на себе зобов’язання на виконання послуг з оцінки земель та з проведення земельних торгів.

4. Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

1. Проведення оцінки земель суб'єктами оціночної діяльності, які отримали ліцензію на виконання землеоціночних робіт відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

Проведення земельних торгів ліцитатором (аукціоністом), який має кваліфікаційне свідоцтво.

2. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з оціночної діяльності , з проведення земельних торгів;

– пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання послуг щодо оцінки земель та проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання послуг по кожному лоту;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії ліцензії на виконання землеоціночних робіт та кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– інформація про продані лоти за 2014-2017 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу у порівнянні зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до 12 березня  2018 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92211, Луганська область, Білокуракинський район, смт. Лозно-Олександрівка, вул. Центральна, буд. 1.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 19 березня  2018 року о 10.00 годині за адресою: Луганська область, Білокуракинський район, смт. Лозно-Олександрівка, вул. Центральна, буд. 1.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 92211, Луганська область, Білокуракинський район,  смт. Лозно-Олександрівка, вул. Центральна, буд. 1.

Телефон для довідок: (06462) 9-33-34

Селищний голова                                    І.П.Проценко

 

Переглядів: 336 | Додав: Несквик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0