Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Лютий » 27 » Рішення Лозно-Олександрівської селищної ради від 01.02.2018 № 35/3 Порядок продажу земельних ділянок
12:53
Рішення Лозно-Олександрівської селищної ради від 01.02.2018 № 35/3 Порядок продажу земельних ділянок

 

                 Рішення Лозно-Олександрівської    

                 селищної ради

   «01» лютого  2018 року № 35/3

 

    ПОРЯДОК

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельних ділянок та прав на їх оренду (суперфіцію, емфітевзису) комунальної власності Лозно-Олександрівської  селищної ради

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Порядку.

1. Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності та права оренди (суперфіцію, емфітевзису) на них на території Лозно-Олександрівської селищної ради на конкурентних засадах (далі - Порядок) розроблено відповідно до положень Конституції України, Земельного кодексу України (далі – ЗК України), Цивільного кодексу України, Законів України "Про Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", "Про оренду землі", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про землеустрій", "Про державну експертизу землевпорядної документації", "Про оцінку земель",  "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про публічні закупівлі" та інших нормативно-правових актів у сфері регулювання земельних відносин.

2. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок або прав на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис) із земель комунальної власності Б Лозно-Олександрівської селищної ради.

 

Стаття 2. Визначення понять.

Зазначені в цьому Порядку терміни для проведення продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах вживаються у такому значенні:

Виконавець земельних торгів (далі – Виконавець) – суб'єкт господарювання, який уклав з Організатором договір про проведення земельних торгів;

Виконавець робіт із землеустрою (Розробник документації із землеустрою) - юридична   особа,   що   володіє   необхідним  технічним  і технологічним  забезпеченням  та  у складі якої працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; фізична   особа-підприємець,  яка  володіє  необхідним технічним  і технологічним  забезпеченням  та  є  сертифікованим інженером-землевпорядником,  відповідальним  за якість робіт із землеустрою.

Винагорода Виконавця – установлена Організатором плата Виконавцю земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

Гарантійний внесок за лотом – внесок у грошовій формі, який становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (оренди, суперфіцію, емфітевзису), та сплачується учасником земельних торгів на окремий рахунок Виконавця земельних торгів. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни або орендної плати за земельну ділянку;

Договір купівлі-продажу – договір за яким одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму;

Договір оренди землі – договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства;

Емфітевзис — це довгострокове, відчужуване та успадковуване речове право на чуже майно, яке полягає у наданні особі права володіння і користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб з метою отримання плодів та доходів від неї з обов'язком ефективно її використовувати відповідно до цільового призначення.

Суперфіцій — спадкове і відчужуване право на користування будівлею, що зведена на чужій землі.

Документація  із  землеустрою  (землевпорядна документація) – затверджені   в   установленому   порядку   текстові  та  графічні матеріали,   якими  регулюється  використання  та  охорона  земель, а також матеріали обстеження   і   розвідування   земель,   авторського  нагляду  за виконанням  проектів  тощо;

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним розташуванням, з визначеними щодо неї правами.

Земельні торги – це врегульований нормами чин­ного земельного, цивільного законодавства, а також локальними нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування порядок продажу на конкурентних засадах Покупцеві земельних ділянок та права користування на них;

Крок торгів – мінімальна надбавка, на яку в ході торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;

Конкурсна комісія – орган, який утворюється Організатором земельних торгів з метою вирішення питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням земельних торгів з продажу земельних ділянок або права оренди на них;

Ліцитатор – фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо проводить торги;

Лот – об'єкт земельних торгів із якісними та кількісними характеристиками, що виставляється для продажу на земельних торгах;

Містобудівна   документація   –  затверджені  текстові  та графічні матеріали з питань регулювання  планування,  забудови  та іншого використання територій;

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки
(далі - містобудівні умови та обмеження) -  документ,  що  містить комплекс  планувальних  та  архітектурних  вимог до проектування і будівництва щодо  поверховості  та  щільності  забудови  земельної ділянки,  відступів  будинків  і  споруд  від червоних ліній,  меж земельної ділянки,  її благоустрою та озеленення,  інші вимоги  до об'єктів будівництва,  встановлені законодавством та містобудівною документацією;

Об'єкт земельних торгів – земельна ділянка комунальної власності або право на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис);

Організатор  земельних торгів (далі – Організатор) –  Лозно-Олександрівська селищна рада;

Переможець земельних торгів (далі – Переможець) – учасник земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів;

Покупець – переможець, який здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на земельних торгах лот;

Право оренди земельної ділянки – засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності;

Реєстраційний внесок платіж, що сплачує заявник за реєстрацію його як учасника земельних торгів, розмір якого визначається Виконавцем, але не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів;

Стартова ціна продажу земельної ділянки – встановлена організатором земельних торгів ціна, яка не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки, проведену відповідно до Закону України "Про оцінку земель";

Стартовий розмір річної орендної плати – встановлений організатором стартовий розмір річної орендної плати, що не може бути меншим мінімального розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;

Технічна справа – технічні документи та матеріали, що містять оригінали розробленої документації із землеустрою з матеріалами її погодження, матеріали з оцінки земельної ділянки, документи щодо реєстрації земельної ділянки та реєстрації речового права на неї, а також інші документи з підготовки земельної ділянки або прав на неї до продажу на земельних торгах;

Учасник земельних торгів (далі – Учасник) – фізична або юридична особа, яка подала Виконавцю земельних торгів документи, зазначені в ч. 7 ст. 137 ЗК України, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи право користування на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), яка виставляється на земельні торги;

Цільове призначення земельної ділянки – використання земельної  ділянки  за  призначенням,   визначеним   на   підставі документації   із   землеустрою   у  встановленому  законодавством порядку.

Стаття 3. Загальні положення.

1. Продаж земельних ділянок або права оренди (суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на конкурентних засадах, крім випадків, встановлених ч. 2, 3 ст. 134 Земельного кодексу України або іншими законами України.

2. На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі.

3. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, договір оренди, договір суперфіцію або договір емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

4. Проведення земельних торгів щодо продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням Лозно-Олександрівської  селищної ради.

5. Функції щодо організації здійснення продажу земельних ділянок та проведення земельних торгів покладаються на Лозно-Олександрівську  селищну раду

7. Лозно-Олександрівська  селищна рада забезпечує:

- визначення в установленому законом порядку Виконавця та укладання з ним відповідного договору;

- опрацювання спільно з органами державної влади, установами, організаціями інформації щодо земельних ділянок комунальної власності, на які розроблена та погоджена документація із землеустрою, з метою визначення земельних ділянок та права користування на них, що можуть бути продані окремими лотами на земельних торгах;

- опрацювання звернень від юридичних та фізичних осіб з метою визначення земельних ділянок та прав на них, що можуть бути продані окремими лотами на земельних торгах;

- підготовку проекту рішення про визначення переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами;

- визначення в установленому законом порядку Розробників документації із землеустрою, оцінки земель та укладення з ними відповідних договорів;

- організацію розроблення та погодження документації із землеустрою, виконання експертної грошової оцінки та іншої документації, необхідної для проведення земельних торгів;

- організацію державної реєстрації земельних ділянок;

- організацію здійснення державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки Лозно-Олександрівської  селищної ради;

- підготовку проекту рішення про продаж земельної ділянки, або права на неї на земельних торгах;

- оприлюднення інформації про результати земельних торгів на офіційному веб-сайті Білокуракинської районної  ради;

- визначення дати та місця проведення земельних торгів;

- виконання інших дій щодо організації та проведення земельних торгів, передбачених законодавством України та цим Порядком.

8. Виконавець визначається Організатором щороку (в кожному бюджетному періоді) в порядку, визначеному законодавством про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб селищної ради.

9. Виконавець забезпечує рівні умови для участі в земельних торгах всіх зацікавлених осіб та дотримання конфіденційності інформації, що міститься в поданих Учасниками заявах про участь у земельних торгах та доданих до них документах. Відомості про Учасників та їх кількість не підлягають розголошенню до закінчення земельних торгів.

10. Підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок видатків, передбачених у місцевому бюджеті або коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та Виконавцем з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

11. Земельні торги проводяться відповідно до договору між Організатором та їх Виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється Виконавцем відповідно до договору, укладеного між Організатором та Виконавцем земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів.

Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

12. Земельні ділянки (право на них), що виставляються окремими лотами на земельні торги, а також земельні ділянки та право на них, які включені до переліку земельних ділянок, що підлягають продажу не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.

13. Розроблення та виготовлення документації із землеустрою та експертної грошової оцінки земельних ділянок (крім випадків продажу права оренди), здійснюється суб'єктами господарювання, які мають відповідні дозволи (ліцензії, сертифікати тощо) на виконання відповідних робіт щодо кожної земельної ділянки окремо. Відбір суб'єктів господарювання проводиться в порядку, визначеному законодавством про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної громади.

14. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.

15. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку скасування земельних торгів, передбаченого ч. 3 ст. 138 ЗК України.

 Сплачені суми гарантійних внесків повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених ч. 10 ст. 10 цього Порядку.

16. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, земельної ділянки.

17. Організація проведення земельних торгів складається з підготовчого етапу, етапу проведення торгів та визначення переможця.

Розділ II. Підготовчий етап

Стаття 4. Опрацювання земельних ділянок та визначення можливості продажу земельних ділянок або прав на них на земельних торгах

  1. Добір земельних ділянок комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.

Забороняється вносити до переліку земельних ділянок для їх продажу (продажу права) на земельних торгах призначені під забудову земельні ділянки без урахування результатів громадського обговорення, у разі якщо проведення громадських обговорень є обовʼязковим відповідно до закону.

  1. За результатами попереднього визначення земельних ділянок або прав на них, які можуть бути продані на земельних торгах, Лозно-Олександрівська селищна рада готує проект рішення про визначення переліку земельних ділянок для їх продажу (або права на них) на земельних торгах.
  2. Проект рішення розробляється Лозно-Олександрівською  селищною радою в порядку, встановленому Регламентом.
  3. Рішенням  Лозно-Олександрівської селищної ради про визначення переліку земельних ділянок для продажу (продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах:

- визначається перелік земельних ділянок та їх орієнтовні площі;

- надається дозвіл Лозно-Олександрівській  селищній раді  на розроблення документації із землеустрою, документації з експертної (нормативної) грошової оцінки для підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах.

  1. Категорія земельної ділянки, її цільове призначення та вид використання визначаються землевпорядною документацією, яка затверджується рішенням Лозно-Олександрівської  селищної ради .

Стаття 5. Розроблення документації із землеустрою щодо земельних ділянок (права їх оренди, суперфіцію, емфітевзису), які виставляються на земельні торги.

  1. Лозно-Олександрівська селищна рада здійснює закупівлю послуг з виконання робіт із землеустрою та експертної грошової оцінки земель (крім випадків продажу на земельних торгах права оренди, суперфіцію, емфітевзису) у процесі підготовки лотів - земельних ділянок комунальної власності або прав на них до продажу на земельних торгах у порядку, визначеному законодавством про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної громади.
  2. Розробник документації із землеустрою та оцінки земель відповідно до укладеного з  Лозно-Олександрівською  селищною радою договору забезпечує:

а) розроблення та погодження в установленому законодавством порядку землевпорядної документації за кожним лотом;

б) державну реєстрацію земельної ділянки;

в) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

г) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;

  1. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підлягають рецензуванню у встановленому порядку.
  2. У випадках, передбачених законодавством, розробник документації із землеустрою та оцінки земель забезпечує отримання позитивних висновків державної експертизи землевпорядної документації.
  3. Організатор або виконавець робіт із землеустрою та оцінки земель має право ініціювати  проведення добровільної державної експертизи землевпорядної документації або документації з експертної грошової оцінки.

Стаття 6. Затвердження документації щодо земельних ділянок, які виставляються на земельні торги та прийняття рішення Лозно-Олександрівської  селищної ради про продаж земельних ділянок на земельних торгах.

1. На підставі рішення Лозно-Олександрівської  селищної ради про визначення переліку земельних ділянок для продажу,  продажу прав на земельні ділянки (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та розробленої і погодженої в установленому порядку документації із землеустрою, експертної грошової оцінки земельної ділянки Лозно-Олександрівська  селищна рада  готує проект рішення про продаж земельних ділянок або прав на них на земельних торгах (окремими лотами), який розглядається в порядку, встановленому Регламентом  Лозно-Олександрівської селищної ради .

2. Рішенням селищної ради про продаж земельної ділянки або права на неї на земельних торгах:

- затверджується документація із землеустрою або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка (право користування на яку) виставляється на земельні торги;

- затверджується стартова ціна лота (земельної ділянки або права її оренди);

- визначаються умови продажу земельної ділянки або права на неї, в тому числі види платежів і розрахунків з Організатором, що передбачені законодавством та рішенням селищної ради;

- встановлюється крок аукціону у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки, або до 0,5 відсотка стартової орендної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди на неї). При цьому значення кроку аукціону має бути визначено з округленням до ста гривень (без копійок);

- встановлюється строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі продажу права оренди;

- визначається особа, уповноважена Організатором земельних торгів на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію або емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.

3. Рішення Лозно-Олександрівської селищної ради також має містити інформацію про місцерозташування (адресу) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площу, кадастровий номер, умови продажу.

4. Стартова ціна земельної ділянки, що підлягає продажу на земельних торгах, встановлюється в розмірі, що не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки.

5. Стартовий розмір річної орендної плати за земельну ділянку встановлюється в розмірі не менше розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України та рішенням  Лозно-Олександрівської селищної ради , які регламентують визначення розміру орендної плати.

Стартовий розмір річної орендної плати за земельну ділянку визначається в кожному конкретному випадку в рішенні  Лозно-Олександрівської селищної ради про продаж права користування земельної ділянки на земельних торгах.

Розмір річної орендної плати у разі продажу права користування на земельних торгах може перевищувати граничний розмір орендної плати, визначеного пунктом 288.5.3 ПК України.

6. Після прийняття рішення  Лозно-Олександрівською селищною радою про продаж земельної ділянки або права користування на неї на земельних торгах Організатор забезпечує державну реєстрацію права власності  селищної ради на зазначену земельну ділянку в установленому законом порядку.

 

Переглядів: 328 | Додав: Несквик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0