Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Документи » Положення про постійні комісії

Положення про постійні комісії районної ради 7 скликання
17.12.2015, 16:12

Затверджено

рішенням районної ради

від 16.12.2015 № 2/3

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Білокуракинської районної ради

 

1. Загальні положення

Постійні комісії є органами районної ради, відповідальні перед нею та їй підзвітні.

Постійні комісії обираються радою з числа депутатів ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями (групами).

Депутат може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. Депутат на підставі особистої заяви за рішенням ради може бути переведений в іншу комісію.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за поданням голови ради. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради, заступник голови ради.

Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.

Протягом терміну своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, вносити зміни і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 

2. Організація роботи постійних комісій

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з державними органами, громадськими організаціями, депутатами ради, територіальними громадами, підприємствами (об’єднаннями), організаціями, установами та громадянами, організовує роботу з виконання рішень комісії.

 У разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії, у разі відсутності заступника – секретар комісії. Діловодство постійних комісій забезпечують голова і секретар постійної комісії.

Заступник голови комісії надає допомогу голові комісії в організації роботи комісії, а при відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.

 Секретар постійної комісії здійснює діловодство комісії, складає протоколи засідань, веде іншу документацію комісії, при відсутності голови комісії і його заступника скликає засідання та головує на засіданні комісії. Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії. За дорученням голови постійної комісії повідомляє членів комісії про день, час, місце і повістку засідань та інших заходів, які проводяться комісією.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів від загального складу комісії.       

У випадку неможливості прибути на засідання голова комісії повідомляє голову чи заступника голови ради, а член комісії повідомляє голову комісії.

Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату районної ради, управлінь та відділів райдержадміністрації.

Депутати мають право брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких вони не обрані, з правом дорадчого голосу.

Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.

Постійні комісії районної ради можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об’єктах, діяльність яких є предметом їх розгляду.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи.

Засідання постійних комісій ради протоколюються. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії, протоколи засідань комісії підписують голова (в разі відсутності – заступник голови) та секретар комісії.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради або її голови, заступника голови ради розглядатися комісіями спільно. Спільні засідання веде за погодженням між собою один з голів цих комісій. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами відповідних комісій.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений законом строк.

Постійна комісія при необхідності може утворювати підкомісії за основними напрямками своєї діяльності.

Постійна комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників державних органів, громадськості, територіальних громад, вчених і фахівців, у тому числі на договірній основі.

Про роботу комісії її голова звітує перед радою та раз на рік подає письмову інформацію про підсумки роботи голові районної ради.

Керівництво районної ради забезпечує постійні комісії приміщенням та оргтехнікою, при необхідності автотранспортом.

За погодженням з головою постійної комісії за комісією закріплюється працівник виконавчого апарату районної ради, який допомагає в організації роботи постійної комісії.

 

 

 

3. Основні напрямки діяльності постійних комісій районної ради

1. Постійна комісія з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та фінансів:

Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

 • Попередньо розглядає проект бюджету на наступний рік та пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету поточного року, питання розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом, сільськими та селищними бюджетами.
 • Попередньо розглядає квартальні та річні звіти про виконання районного бюджету та програми економічного і соціального розвитку району.
 • Попередньо розглядає проект програми економічного і соціального розвитку району.
 • Попередньо розглядає проекти цільових програм, що надійшли до районної ради, у частині їх фінансового забезпечення.
 • Готує висновки та рекомендації, розробляє проекти рішень ради, доручає голові або заступнику голови комісії виступити з доповідями та співдоповідями з цих питань.
 • Вивчає стан виконання районного бюджету, надає з цього приводу висновки і рекомендації.
 • Заслуховує інформацію про виконання цільових програм, контроль за виконанням яких покладено на комісію.
 • Виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій
 • Одержує від керівників установ, організацій, підприємств, відділів і управлінь районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади необхідні матеріали, документи та інформацію, що забезпечують контроль за виконанням районного бюджету, надходженням, розподілом і використанням бюджетних коштів.
 • Розглядає звернення, пропозиції, заяви та скарги з питань, що належать до відання комісії.
 • Розглядає інші питання, що належать до відання комісії.
 • Пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • Здійснює контроль щодо звітування депутатів, що входять до складу постійної комісії, про свою роботу перед виборцями.
 • Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради, рекомендацій президії з питань, що належать до відання комісії, та власних висновків і рекомендацій.

 

2. Постійна комісія з питань соціального захисту населення, медицини, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту

Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

 • Бере участь у розробці районних комплексних та цільових програм, направлених на покращення охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення району, здійснює контроль за їх виконанням.
 • Здійснює контроль за розвитком мережі закладів та установ, організацій системи освіти, культури та охорони здоров’я, зміцненням їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням.
 • Здійснює контроль за підвищенням якості та забезпеченням доступності медичної допомоги населенню.
 • Сприяє забезпеченню охорони пам’яток історії та культури.
 • Розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволенню потреб та інтересів.
 • Вивчає та розглядає питання стосовно реалізації заходів по здійсненню в районі програми зайнятості населення, аналізує тенденції на ринку праці.
 • Розглядає проект програми економічного і соціального розвитку району у частині гуманітарної сфери та відповідних цільових програм у галузі медицини, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.
 • Заслуховує керівників установ медицини, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту з питань, що стосуються їх компетенції; готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради.
 • Заслуховує та розглядає інформації про стан соціального захисту пенсіонерів, ветеранів і інвалідів, готує рекомендації та висновки з цих питань.
 • Заслуховує та розглядає звіти управлінь, відділів районної державної адміністрації про виконання рішень ради з питань, віднесених до компетенції комісії.
 • Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради, що стосуються відання комісії.
 • Розглядає звернення, пропозиції, заяви та скарги з питань, що належать до відання комісії.
 • Розглядає інші питання, що належать до відання комісії.
 • Пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • Здійснює контроль щодо звітування депутатів, що входять до складу постійної комісії, про свою роботу перед виборцями.
 • Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради, рекомендацій президії з питань, що належать до відання комісії, та власних висновків і рекомендацій.

 

3. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та використання земельних ресурсів

Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

 • Вивчає та розглядає питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району:
 • ефективності використання і збереження майна спільної власності територіальних громад району;
 • укладання контрактів з керівниками підприємств, призначення та звільнення керівників підприємств спільної власності територіальних громад району;
 • реорганізації, створення, ліквідації підприємств спільної власності територіальних громад району,
 • затвердження та внесення змін до статутів (положень) підприємств спільної власності територіальних громад району;
 • передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району;
 • відчуження та списання майна спільної власності територіальних громад району.
 • Бере участь у розробці нормативних документів з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.
 • Попередньо розглядає розділи проектів програми економічного і соціального розвитку району та цільових програм розвитку галузей, віднесених до відання комісії, вносить свої пропозиції.
 • Розглядає стан справ побутового обслуговування населення та житлово-комунального господарства та подає пропозиції щодо покращення їх роботи, готує висновки та необхідні матеріали на сесію районної ради.
 • Заслуховує звіти керівників підприємств спільної власності територіальних громад району про стан фінансово-господарської діяльності підприємств.
 • Здійснює контроль за дотриманням сторонами умов договорів відчуження, оренди, позички майна спільної власності територіальних громад району та контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району.
 • Заслуховує та розглядає звіти управлінь, відділів районної державної адміністрації про виконання рішень ради з питань, віднесених до компетенції комісії.
 • Отримує від відділів, управлінь районної державної адміністрації, інших структур виконавчої влади необхідні матеріали, документацію та інформацію, яка забезпечує можливість проведення аналізу у галузях, що віднесені до компетенції комісії.
 • Подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів для відновлення природних ресурсів.
 • Розглядає питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення.
 • Розглядає звернення, пропозиції, заяви та скарги з питань, що належать до відання комісії.
 • Розглядає інші питання, що належать до відання комісії.
 • Пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • Здійснює контроль щодо звітування депутатів, що входять до складу постійної комісії, про свою роботу перед виборцями.
 • Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради, рекомендацій президії з питань, що належать до відання комісії, та власних висновків і рекомендацій.

 

4. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, охорони екології, законності, депутатської діяльності та етики

Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

 • Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, які вносяться на розгляд ради.
 • Попередньо розглядає проект програми економічного і соціального розвитку району та районного бюджету у частині, що належать до її компетенції, вносить свої зауваження і пропозиції.
 • За дорученням ради або з власної ініціативи розробляє проекти рішень ради і пропозиції з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, розвитку села, готує і подає висновки з цих питань.
 • Заслуховує та розглядає звіти управлінь, відділів районної державної адміністрації про виконання рішень ради з питань, віднесених до компетенції комісії.
 • Аналізує хід виконання цільових програм, що відносяться до її компетенції.
 • Вносить на розгляд ради пропозиції з питань поліпшення охорони навколишнього середовища та екологічних питань, розробляє проекти рішень з цих питань.
 • Розглядає питання щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.
 • Є відповідальною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді
 • Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до Регламенту роботи районної ради та інших нормативно-правових актів і документів, що стосуються організації роботи районної ради.
 • Здійснює аналіз щодо участі депутатів у роботі сесій районної ради, постійних комісій та інших комісій районної ради, до складу яких їх обрано, подає свої пропозиції з цих питань голові районної ради або районній раді.
 • Готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутатів у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів.
 • Попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради відповідно до чинного законодавства, готує та вносить раді відповідні висновки.
 • Розглядає звернення, пропозиції, заяви та скарги з питань, що належать до відання комісії.
 • Розглядає інші питання, що належать до відання комісії.
 • Пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • Здійснює контроль щодо звітування депутатів, що входять до складу постійної комісії, про свою роботу перед виборцями.
 • Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради, рекомендацій президії з питань, що належать до відання комісії, та власних висновків і рекомендацій.

 

 

Заступник голови районної ради                                      Н.П. Літвінова

 

Категорія: Положення про постійні комісії | Додав: Несквик
Переглядів: 365 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0